Βιογραφίες

Δημητρίου Θωμάς [μέσα 18ου – αρχές 19ου αιώνα]

Έμπορος και λόγιος, από τη Σιάτιστα της δυτικής Μακεδονίας έδρασε στη Βιέννη, όπου είχε ιδρύσει εμπορική επιχείρηση. Η παραμονή του στην αυστριακή πρωτεύουσα τοποθετείται στο χρονικό διάστημα από το 1779 έως το 1810 τουλάχιστον. [ΜΕΕ, 1926: 131]

Οι περαιτέρω πληροφορίες που διασώζονται για τον Δημητρίου αφορούν στη συγγραφική του παραγωγή, η οποία απαρτίζεται από τρία έργα. Στα 1779 εξέδωσε στη Βιέννη την Ιταλική Γραμματική αποτελούμενη από δύο τμήματα, το ετυμολογικό και το συντακτικό. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα θα γνωρίσει και δεύτερη έκδοση στα 1810. [Ζαβίρας, 1872: 311 και Υδρία, 1982: 248]

Θα ακολουθήσει το Χειραγωγός Έμπειρος εις τας Πραγματείας (1793), ένα βιβλίο αριθμητικού περιεχομένου προοριζόμενο ως χρήσιμο βοήθημα για τους Έλληνες εμπόρους εκείνης της περιόδου. Σε αυτό περιλαμβάνονταν πρακτικά προβλήματα λογαριασμών, καθώς και οι βασικές μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνταν στις εμπορικές συναλλαγές σε ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό χώρο. [Σκλαβενίτης, 1991: 21]

Το επόμενο έργο του με τίτλο Σκριττούρα Δόππια (Scritura Doppia), κυκλοφόρησε στα 1794 και αναφερόταν στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα που εφαρμοζόταν στην τήρηση των εμπορικών βιβλίων. Στο παραπάνω σύγγραμμα ο μεταφραστής θα διατηρήσει την ξένη ορολογία προσθέτοντας στο τέλος του βιβλίου ως επεξηγηματικό παράρτημα ένα "Λεξικόν δια τας παρά της πραγματείας συνηθισμένας ετερογλώσσους λέξεις". [Σκλαβενίτης, 1991: 36, 52 και Υδρία, 1982: 248] 
 

Εργογραφία


  • Ιταλική Γραμματική, Βιέννη, 1779/1810
  • Σκριττούρα Δόππια (Scritura Doppia), Βιέννη, 1794
  • Χειραγωγός Έμπειρος εις τας Πραγματείας, Βιέννη, 1793
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία.
  • Ζαβίρας Γ., (1872), Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον
  • [ΜΕΕ =] Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,(1926), Αθήναεκδ. Φοίνιξ, τόμος 9.
  • Σκλαβενίτης Τ., (1991), "Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και η εμπορική εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδόπουλου", Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα περιοδικού Μνήμων τ. 5, Αθήνα.
  • Υδρία, Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια, (1982), τόμος 20.