Μαθητές

(ίσως το κοσμικό όνομα του Καλλίνικου) [Τ.Ε.,Α΄,205], [ΝΕ. ΙΒ΄, σ.217]