Διδάσκαλοι

υποδιδάσκαλος, [Τ.Ε.,Α΄,291], [Κ.Ζησίου, Μεγάλοι Διδάσκαλοι του γένους, Αθ. 1915, σ.83-84], [Τ.Ευαγγελίδης, Κοσμάς ο Αιτωλός ο ισαπόστολος, (1714-1779), 1896, β’ εκδ. Βόλος 1912].