Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄, 22, σημ. 1], [Γ. Δροσίνης, "Η Μεγάλη του Γένους Σχολή" εν "Εθνική Αγωγή", Αθ. 1904, Ζ΄,σ. 544-565]