Διδάσκαλοι

1744
1744, υποδιδάσκαλος του Σεβαστού Λεοντιάδη.