Διδάσκαλοι

1815
1820
1815-1820, παπαδιδάσκαλος, [Τ.Ε., Α΄, 103], [ΛΕ, 1820, σ. 457].