Διδάσκαλοι

1780
1799
1780-1790 και 1797-1799, πρώτος διδάσκαλος