Διδάσκαλοι

1829
8/12/1829-, 63 μαθήτες στις 20/12/1829