Σχολάρχες

1793
1795
1793-1795, λογοθέτης του γενικού της Μ. εκκλησίας