Σχολάρχες

1835
0

5-7-1835, αρχιδιδάσκαλος, διοργανωτής της Σχολής ,(† 1-5-1836).