Χειρόγραφα

Αδήλου, Λογική
Λογική
1701
1730
Άγνωστος
22x16
φφ. 97
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1300
Αρχές 18ου αι. Ελλιπές στην αρχή.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134