ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αβαρία

περί της αρχής αυτού του ονόματος άχρι τούδε δεν είναι σύμφωνοι οι πεπαιδευμένοι. Νομίζουσι τινές ότι παράγεται εκ της Αγλικής λέξεως Average που σημαίνει λογαριασμός κατά διάμετρον. Αβαρία σημαίνει γενικώς λογαριασμό πάνω στη ζημία που μπορεί να συμβεί σε ένα πλοίο και στα εν αυτώ πε­ριεχόμενα εμπορεύματα κατά τη θαλασσοπορία. Επίσης στα εξ ανάγκης γινόμενα έξοδα για τη διατήρηση και ασφάλεια του πλου, του πλοίου και των εμπορευμάτων. Η αβαρία είναι τριών ειδών: η κοινή και συνήθης, δηλαδή τα συνήθη έξοδα ενός ταξιδιού, η μεγάλη και έκτακτος αβαρία, δηλαδή η κάθε είδους ζημία σε κατάσταση ανάγκης και κινδύνου για το πλοίο και το φορτίο του, η κατά μέρος αβαρία, δηλαδή κάθε ζημία που δεν μπορεί να συναθροισθεί ούτε στη μεγάλη ούτε στη μικρή, π.χ. όταν κάποιο εμπόρευμα υποστεί βλάβη από τη θαλασσοταραχή, από εξωτερική βία, αν το πλοίο καθίσει στα αβαθή, αν οι εχθροί αρπάξουν κάτι από το πλοίο, κ.λπ.

156-159