ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Χριστός ο Κύριος ημών

είναι δύναμη Θεού και Θεού σοφία και ει­ρήνη και φως απρόσιτο στο οποίο ο Θεός κατοικεί, αγιασμός και απολύτρωση, αρχιερεύς μέγας και πάσχα, ιλασθήριον των σωμάτων και των ψυχών, απαύγα­σμα δόξης, χαρακτήρ υποστάσεως, ποιητής αιώνιος, τροφή πνευματική, πέτρα και ύδωρ, θεμέλιο πίστεως και γωνίας κεφαλή, εικόνα του αοράτου Θεού, μέγας Θεός, κεφαλή του σώματος της εκκλησίας και της καινής κτίσεως, πρώτοτοκος εκ των νεκρών και πρωτότοκος εν πολοίς αδελφοίς, μεσολαβητής μεταξύ Θεού και αν­θρώπου, υιός μονογενής, με δόξα και τιμή εστεφανωμένος, κύριος δόξης, απαρχή των όντων, βασιλεύς της δικαιοσύνης και προς τούτοις βασιλεύς ειρήνης και βασι­λεύς των απάντων, που έχει απερίγραπτο το κράτος της βασιλείας.

279