ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υπηρέται ασφαλιστών και μεσιτών

αυτοί είναι: α) Οι γραμματικοί ή γραφείς. Αυτοί υποδιαιρούνται σε καταστιχάριους, που καταγρά­φουν τα κατάστιχα και τους λογαριασμούς, σε επιστολογράφους και αντιγραφείς. β) Οι συνάκται, όσοι συνάζουν έξωθεν τα αργύρια. γ) Οι επί της Κάψης, την οποία οι Ευρωπαίοι, ελείψει του ψ ονομάζουν Cassa, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις πληρω­μές σε μετρητά των εμπόρων, τραπεζιτών και λοιπών. δ) Οι αποθηκάριοι, δηλαδή όσοι επιστατούν στις αποθήκες, λαμβάνοντας και δίνοντας εμπορεύματα και φρο­ντίζοντας για την καλή κατάστασή τους.

8