ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στοιχειώδες μέρος κόσμου

συνίσταται από τέσσερα μέρη, τη γη, το ύδωρ, τον αέρα και το πυρ. Η γη, λαμβανόμενη ως σφαιροειδής, θεωρείται ακίνητη και παραβαλόμενη προς το Παν (σύμπαν), έχει λόγον κέντρου, κέντρου φυσικού και όχι μαθηματικού, οπτικού ή τεχνητού. Το ύδωρ περιέχεται στα κοιλώματα της γης και με αυτό σχηματίζεται η γεωγραφική σφαίρα. Ο αέρας περικυκλώνει τη γη και το ύδωρ, ενώ το πυρ περιτριγυρίζει τον αέρα. Από τα τέσσερα αυτά στοιχεία συνίστανται και όλα τα υπό τη σελήνη που λέγονται κόσμος στοιχειακός, υποσε-λήνιος και σφαίρα στοιχειώδης.

12-13