Το πρόγραμμα "Σχολές του Γένους" προήλθε από αποδελτίωση διαφόρων πηγών που αφορούν την περίοδο. Μεγάλο μέρος του σχετικού υλικού αντλήθηκε από το έργο του Τρ. Ε. Ευαγγελίδου, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, που εκδόθηκε το 1936 [T.E., A΄], το οποίο αν και η μοναδική δεν θεωρείται και η πλέον αξιόπιστη πηγή. Έτσι, έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν οι πληροφορίες αυτές με μαρτυρίες προερχόμενες από άλλες πηγές. Ο κατάλογος που έχει προκύψει περιλαμβάνει, εκτός από τις βασικές πληροφορίες για κάθε σχολή (τόπο και περίοδο λειτουργίας, είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας), ονόματα δασκάλων, μαθητών και χορηγών.
Στην αποδελτίωση των πηγών εργάστηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΙΘΕ Στάθης Αραποστάθης, Κώστας Δεληγιάννης, Ηλίας Καρκάνης και Παναγιώτης Σάμιος.
Την ηλεκτρονική επεξεργασία (data extraction) των κειμένων που προέκυψαν από την αποδελτίωση καθώς και τη μετατροπή τους σε 4 βάσεις δεδομένων και την εν συνεχεία κατασκευή του παρόντος πληροφοριακού συστήματος πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Αγγελάκης.