Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος, συμμετέχει στην Κοινοπραξία εργαστηρίων του ΕΚΠΑ με τον τίτλο DIText Labs, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων για τη διεπιστημονική προαγωγή της έρευνας στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται και ειδικότερα στην ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών γλωσσικών πόρων. Στην Κοινοπραξία συμμετέχουν τα ακόλουθα εργαστήρια του ΕΚΠΑ:
 
1. Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων του Τμήματος Φιλολογίας, 

2. Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας,

3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης,

4. Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.
 
Στο πλαίσιο της Κοινοπραξίας, τα μέλης της θα συνεργάζονται και θα συμπράττουν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, καινοτόμων πρωτοβουλιών, εκπαίδευσης ακαδημαϊκής, δια βίου ή επαγγελματικής κατάρτισης, την ανάπτυξη μεθόδων στην έρευνα, την αμοιβαία επικοινωνία και διάθεση και την παντός είδους αξιοποίηση επιστημονικών πορισμάτων και εργαλείων, διδακτικού υλικού, την ηλεκτρονική και έντυπη διάχυση όλων των παραπάνω στην επιστημονική κοινότητα και την αγορά εργασίας, την αμφίδρομη διασύνδεσή της έρευνας με την αγορά εργασίας, τη συνδιοργάνωση ακαδημαϊκών διαλέξεων, επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσίων συζητήσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.