ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ' Aριστοτέλην (Βενετία, 1779)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προθεωρία, εκ παλαιών και νεωτέρων ερανισθείσα
 Πίναξ των εν τη παρούση βίβλω περιεχομένων
Noi Riformatori
 Προδιοίκησις
 Βιβλίον Α'
 Μόριον Α'
 Μόριον Β'
 Μόριον Γ'
 Κεφάλαιον Β'
 Κεφάλαιον Γ'
 Κεφάλαιον Δ'
 Κεφάλαιον Ε'
 Κεφάλαιον ΣΤ'
 Κεφάλαιον Ζ'
 Κεφάλαιον Η'
 Κεφάλαιον Θ'
 Βιβλίον Β'

 Κεφάλαιον Α'
 Κεφάλαιον Β'
 Κεφάλαιον Γ'
 Κεφάλαιον Δ'
 Κεφάλαιον Ε'
 Κεφάλαιον ΣΤ'
 Κεφάλαιον Ζ'
 Κεφάλαιον Η'
 Κεφάλαιον Θ'
 Βιβλίον Γ'

 Κεφάλαιον Α'
 Κεφάλαιον Β'
 Κεφάλαιον Γ'
 Κεφάλαιον Δ'
 Κεφάλαιον Ε'
 Βιβλίον Δ'
 Βιβλίον Ε'
 Βιβλίον ΣΤ'
 Κεφάλαιον Α'
 Κεφάλαιον Β'
 Κεφάλαιον Γ'
 Κεφάλαιον Δ'
 Κεφάλαιον Ε'
 Κεφάλαιον ΣΤ'
 Κεφάλαιον Ζ'
 Κεφάλαιον Η'
 Κεφάλαιον Θ'
 Κεφάλαιον Ι'
 Βιβλίον Η'

 Κεφάλαιον Α'
 Κεφάλαιον Β'
 Κεφάλαιον Γ'
 Κεφάλαιον Δ'
 Κεφάλαιον Ε'
 Βιβλίον Η' εις το Θ'
 Σύντομος πραγματεία της όλης Φυσικής Ακροάσεως
 Παροράματα

Βενετία
1779