ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος Β': Στοιχεία Γεωμετρίας (Κέρκυρα, 1829)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τον αναγνώστη
 Είδησις
 Βιβλίον Α'. Αι αρχαί
 Ορισμοί
 Αξιώματα
 Προτάσεις
 Βιβλίον Β'. Ο κύκλος και το μέτρον των γωνιών
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Προβλήματα αναφερόμενα εις τα δύο πρώτα βιβλία
 Βιβλίον Γ'. Αναλογίαι των σχημάτων
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Προβλήματα αναφερόμενα εις το Γ' βιβλίον
 Βιβλίον Δ'. Τα κανονικά πολύγωνα και το μέτρον του κύκλου
 Ορισμός
 Προτάσεις
 Παράρτημα εις το Δ' βιβλίον
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Βιβλίον Ε'. Τα επίπεδα και αι στερεαί γωνίαι
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Βιβλίον ΣΤ'. Τα πολύεδρα
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Βιβλίον Ζ'. Η σφαίρα
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Παράρτημα εις τα βιβλία ΣΤ' και Ζ'. Τα κανονικά πολύεδρα
 Προτάσεις
 Βιβλίο Η'. Τα τρία στρογγυλά σώματα
 Ορισμοί
 Προτάσεις
 Πίνακες σχημάτων

Κέρκυρα
1829