ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Του ναυκλήρου Εφημερινή εις το πέλαγος πράξις (Κωνσταντινούπολη, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Χαιρετισμός
 Πρόλογος
 Περι της χρήσεως των Πινάκων της τε διαφοράς του Πλάτους και της από τον Ισημερινόν αποστάσεως
 ΠΙΝΑΞ περιέχων την διαφοράν του Πλάτους και την απόστασιν δια τους ρόμβους ήμισυ ρόμβων και τέταρτα
 ΠΙΝΑΞ περιέχων την διαφοράν του Πλάτους και την απόστασιν δια κάθε μοίραν ή βαθμόν
Πίναξ των Αριθμών των πηλίκων, διά την της του Δρόμου Γωνίας εύρεσιν
 Τρόπος του να διαλύουν το Περικύλισμα
 Κανόνες περί του Πλάτους
 Κανόνες περί του μήκους
 ΠΙΝΑΞ περιέχων τα Μεσημβρινά μέρη δια κάθε μοίραν και λεπτόν
 Περί της του Μερκατόρε Ναυτικής
Απόπλευσις εις Παράλληλον τον αυτόν
Πίναξ των Γωνιών οπού κάθε Ρόμβος, ήμισυ Ρόμβου και τέταρτον σχηματίζει με την Μεσημβρινήν Γραμμήν
Πίναξ της Ναυτικής Πυξίδος
 ΠΙΝΑΞ των πλατών και μηκών των κυριωτέρων λιμένων, και νήσων της Οικουμένης
 ΠΙΝΑΞ περιέχων την κλίσιν του Ηλίου
 ΠΙΝΑΞ των αυξήσεων του Ηλίου
 ΠΙΝΑΞ των αριθμών οπού μερίζουν δια να ευρεθούν τα ανάλογα μέρη οπού ανταποκρίνονται εις τους αριθμούς οπού περισσεύουν του Πλάτους ή της Κλίσεως όταν ήναι να εύρουν την αληθή Αύξησιν του Ηλίου
Πίναξ της ευθείας αναβάσεως (ζ) του Ηλίου
 Περί της ευθείας Αναβάσεως, και της Κλίσεως τινών των επισημοτέρων ’στρων 
 Περί ευθείας αναβάσεως
 Περί ευρέσεως Πλάτους
 Πίναξ των Ηλιακών Λογαρίθμων δια Ώρας
 Κανόνες δια το Ημερολόγιον
ΝΟΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΔΟΥ στίχοι πολιτικοί
 Το ημερολόγιον ενός ταξιδίου από την Αγγλίαν εις Μαδέρα

Κωνσταντινούπολη
1803