ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πρόχειρος Aριθμητική (Βιέννη, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Αφιέρωσις
 Προοίμιον
 Πίναξ Κεφαλαιώδης
Πίναξ Πυθαγορικός
 Εισαγωγή
 ΤΜΗΜΑ Α'. Περί των τεσσάρων Ειδών της Αριθμητικής εν Ακεραίοις Ομογενέσιν Αριθμοίς
 ΚΕΦ. Α'. Περί Προθέσεως ήτοι Αθροισμού
 ΚΕΦ. Β'. Περί Αφαιρέσεως ήτοι Υφειλμού
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Πολλαπλασιασμού
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Διαιρέσεως ήτοι Μερισμού
 ΚΕΦ. Ε'. Περί της Δοκιμής των τεσσάρων ειδών της Αριθμητικής
 ΤΜΗΜΑ Β'. Περί των τεσσάρων Ειδών της Αριθμητικής εν Ακεραίοις Ετερογενέσιν Αριθμοίς
 ΚΕΦ. Α'. Περί διαφόρων Νομισμάτων, Μέτρων και Σταθμών
 ΚΕΦ. Β'. Περί Αναλύσεως
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Επαναγωγής
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Προσθέσεως των ετερογενών Αριθμών
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Αφαιρέσεως των Ετερογενών Αριθμών
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Πολλαπλασιασμού των ετερογενών Αριθμών
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Διαιρέσεως των Ετερογενών Αριθμών
 ΤΜΗΜΑ Γ'. Περί των τεσσάρων Ειδών της Αριθμητικής εν τοις Κλασματικοίς Αριθμοίς
 ΚΕΦ. Α'. Περί της Φύσεως και διαιρέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Β'. Περί της τιμής των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Γ'. Περί της Αναγωγής των Κλασμάτων εις ελαχίστους όρους
 ΚΕΦ. Δ'. Περί της μεταβολής των Καταχρηστικών Κλασμάτων εις Μικτά, ή εις Ακεραίους Αριθμούς, και ανάπαλιν και των Συνθέτων Κλασμάτων είτουν Επικλασματικών εις Απλά
 ΚΕΦ. Ε'. Περί της Αναγωγής των Κλασμάτων εις την αυτήν Παρονομασίαν
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Προσθέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Αφαιρέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Η'. Περί Πολλαπλασιασμού των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Θ'. Περί Διαιρέσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. Ι'. Περί της Αναλύσεως των Κλασμάτων
 ΚΕΦ. ΙΑ'. Περί της της Επαναγωγής εις τα Κλάσματα
 ΤΜΗΜΑ Δ'. Περί των Μεθόδων της εν χρήσει Αριθμητικής
 ΚΕΦ. Α'. Περί Λόγων και Αναλογιών
 ΚΕΦ. Β'. Περί της Μεθόδου των Αναλογιών είτουν της Χρυσής
 ΚΕΦ. Γ'. Περί της Απλής Μεθόδου των Αναλογιών είτουν περί της Μεθόδου των Τριών
 ΚΕΦ. Δ'. Περί της Μεθόδου των Τριών εν τοΙς Κλασματικοίς Αριθμοίς
 ΚΕΦ. Ε'. Περί της Συνθέτου Μεθόδου των Αναλογιών είτουν περί της Μεθόδου των Πέντε, ή περισσοτέρων όρων
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί της χρήσεως της Μεθόδου των Τριών κατά τους ήδη παραδοθέντας κανόνας εν διαφόροις παραδείγμασι
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί της Αναλύσεως της Συνθέτου Μεθόδου εις την Απλήν, ένθα και περί της Συνθέτου Αντιστρόφου Μεθόδου
 ΚΕΦ. Η'. Περί της Πολυσυνδέτου είτουν Αλυσιδωτής κοινώς καλουμένης Μεθόδου
 ΚΕΦ. Θ'. Περί της παντοδαπής χρήσεως της Αλυσιδωτής Μεθόδου
 ΚΕΦ. Ι'. Περί της Μεθόδου του Τόκου
 ΚΕΦ. ΙΑ'. Περί της Μεθόδου της Εταιρείας ήτοι Συντροφίας
 ΚΕΦ. ΙΒ'. Περί της Μεθόδου της Μίξεως
 ΚΕΦ. ΙΓ'. Περί της Μεθόδου της Ψευδούς Υποθέσεως
 Παράρτημα Περί των εις την Εμπορίαν Ανηκόντων Λογαριασμών
Παροράματα

Βιέννη
1803