ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Φυσικής, τόμος Γ' (Βιέννη, 1813)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ των εν τω τρίτω τόμω περιεχομένων πραγμάτων
 ΜΕΡΟΣ Γ'. Πραγματευόμενον συντόμως περί του συστήματος του παντός, της υδρογείου σφαίρας, και των μετεώρων
 ΚΕΦ. Α'. Περί του Συστήματος του Παντός
 1. Τί εστι Σύστημα του Παντός
 2. Τί εστι Ορίζων, Ζενίτ και Ναδίρ
 3. Διορισμός των τεσσάρων μερών του κόσμου
 4. Τί εστιν ’ξων και Πόλοι του Κόσμου
 5. Iσημερινός κύκλος
 6. Μεσημβρινός κύκλος
 7. Εκλειπτική και Ζωδιακός κύκλος
 8. Τροπικοί κύκλοι
 9. Πολικοί κύκλοι
 10. Διαίρεσις των ουρανίων σωμάτων
 11. Περί των απλανών αστέρων
 12. Μέγεθος των απλανών αστέρων
 13. Αριθμός των απλανών αστέρων
 14. Νέοι και μεταβλητοί αστέρες
 15. Απόστασις των απλανών αστέρων
 16. Οι απλανείς αστέρες είναι αυτόφωτα σώματα
 17. Περί του Ηλίου
 18. Κηλίδες του ηλίου
 19. Απόστασις του ηλίου
 20. Μέγεθος του ηλίου
 21. Ο ήλιος είναι ακίνητος εν τω μέσω του παντός
 22. Σύστημα του Κοπερνίκου περί της του παντός διατάξεως
 23. Περί των Πλανητών γενικώς
 24. Διαίρεσις των πλανητών
 25. Κίνησις των πλανητών
 26. Θέσις της των πλανητών τροχιάς
 27. Τάξις της των πλανητών από του ηλίου αποστάσεως
 28. Περί των πλανητών ιδίως
 29. Aναλογίαι της των πλανητών αποστάσεως
 30. Φαινόμενα εις τα ουράνια σώματα του ηλιακού συστήματος
 31. Περί των δευτέρων πλανητών ή δορυφόρων
 32. Περί της Σελήνης ως δορυφόρου της γης
 33. Εκλείψεις του ηλίου καιτης σελήνης
 34. Περί των Κομητών
 35. Νόμοι της κινήσεως των ουρανίων σωμάτων
 36. Περί πληθύος κόσμων
 ΚΕΦ. Β.' Περί της Υδρογείου Σφαίρας ιδιαιτέρως
 37. Η Γη είναι σφαιροειδής
 38. Μέγεθος της Γης
 39. Μήκος και Πλάτος των τόπων
 40. Διάφοροι Ζώναι της γης, και Κλίματα
 41. Ποιότης της γης και διαίρεσις αυτής
 42. Η στερεά είναι μέρος μεν ορεινή, μέρος δε πεδινή. Όρη της γης
 43. Πυρίπνοα ή Ηφαίστεια όρη. Σεισμός της γης
 44. Ωφέλεια των ορέων
 45. Υπόγεια σπήλαια
 46. Θάλασσα, Ωκεανός, Πελάγη
 47. Χρώμα της Θαλάσσης
 48. Ποιότης του βυθού της θαλάσσης και νήσοι
 49. Βάθος και κύματα της θαλάσσης
 50. ’λμη της θαλάσσης και πικρότης
 51. Λάμψις της θαλάσσης
 52. Κανονική κίνησις της θαλάσσης. Παλίρροιαι
 53. Διάφορα ρεύματα της θαλάσσης, και δίναι αυτής
 54.Τι είναι αι Πηγαί, και πώς γίνονται
 55. Διάφοροι πηγαί υδάτων
 56. Ρύακες και Ποταμοί
 57. Λίμναι επί της επιφανείας της γης
 ΚΕΦ. Γ'. Περί των Μετεώρων
 58. Τι είναι Μετέωρα, και πώς διαιρούνται
 Α'. Υδατώδη μετέωρα
 Β'. Αερώδη μετέωρα
 Γ'. Πύρινα μετέωρα
 Δ'. Φωτεινά μετέωρα
 Επίλογος
 Σχήματα

Βιέννη
1813