ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Β' (Βενετία, 1760)

pdf16

view

Ψευδότιτλος
 Κατάλογος των Τόπων

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (συνέχεια)
 Κεφάλαιον Α΄. Περί της Ευρώπης (συνέχεια)
 Τμήμα ΣΤ΄. Περί της Ισπανίας, και Πορτουγαλλίας
 Τμήμα Ζ΄. Περί της Ιταλίας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Θ΄. Περί της Ευρωπαίας Τουρκίας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Ι΄. Περί των Νήσων της Ευρώπης
 Τμήμα Ι΄, Μέρος Β΄. Περί των λοιπών Νήσων της Ευρώπης, και Θέσεως αυτών
 Κεφάλαιον Β΄. Περί της Ασίας
 Διαίρεσις της Ασίας
 Τμήμα Α΄. Περί της Ταρταρίας
 Τμήμα Β΄. Περί του Βασιλείου της Κίνας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Γ΄. Περί της Ινδίας, ήτοι του μεγάλου Μόγορ, και τούτου διαίρεσις
 Τμήμα Δ΄. Περί της Περσίας
 Τμήμα Ε΄. Περί της Ασιατικής Τουρκίας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Ζ΄. Περί των Νήσων της Ασίας, και διαίρεσις αυτών
 Κατάλογος τινών Αρχιεπισκοπικών Θρόνων, όπου ευρίσκονται εις τας Επαρχίας του Ίστρου
 Κατάλογος των Αρχιερέων, όπου υπόκεινται εις τον Αρχιεπίσκοπον Πεκίου

Βενετία
1760