ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γραμματική Γεωγραφική, τόμος Α' (Βενετία, 1760)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 Χαιρετισμός
 Ο Φιλέλλην Τυπογράφος προς τους Αναγιγνώσκοντας
 Είδησις του Μεταφράζοντος
 Προοίμιον του Πρώτου Συγγραφέος
 Πίναξ των Κεφαλαίων, Τμημάτων, και κατά μέρος περιγραφών
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
 Εισαγωγή εις την Γεωγραφίαν
 Κεφάλαιον Α΄. Εν ω περιέχονταί τινες Ορισμοί αναγκαιότατοι
 Κεφάλαιον Β΄. Των Γεωμετρικών Προβλημάτων
 Κεφάλαιον Γ΄. Εν ω περιέχονταί τινα Γεωγραφικά Θεωρήματα
 Κεφάλαιον Δ΄. Εν ω περιλαμβάνεται η Γη, και η Θάλασσα
 Διαίρεσις της υδρογείου Σφαίρας, ήτοι του Γλόμπου
 Περί των Ηπείρων
 Περί των Νήσων
 Περί των Χερσοννήσων
 Περί των Ισθμών
 Περί των Ακρωτηρίων
 Περί των Ορέων
 Περί των Ωκεανών
 Περί Θαλασσών
 Περί των Κόλπων
 Περί των Πορθμών
 Περί των Λιμνών
 Περί των Ποταμών ή Χειμάρρων
 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
 Υπόθεσις
 Κεφάλαιον Α΄. Περί της Ευρώπης
 Διαίρεσις της Ευρώπης
 Τμήμα Α΄. Περί της Σκανδιναυΐας
 Τμήμα Β΄. Περί της Μοσκοβίας
 Τμήμα Γ΄. Περί της Γαλλίας
 Τμήμα Δ΄. Περί της Γερμανίας, και διαίρεσις αυτής
 Τμήμα Ε΄. Περί της Πολωνίας

Βενετία
1760