ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Τρόπαιον Ελληνικόν (Βιέννη, 1818)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Τοις Αναγνώσταις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
 Περί των πρώτων αιτιών μεταξύ της Ελλήνων και Περσών έχθρας, και τινών δοκιμών αυτών κατά των Ελλήνων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
 Επιχείρησις πρώτη των Περσών κατά της Ελλάδος, και στρατηγός ο Μεγάβαζος
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
 Επανάστασις της Ιωνίας
 Μάχη εν Λάδη, φθορά του Ελληνικού στόλου, και άλωσις της Μιλήτου, και πάσης της Ιωνίας
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
 Δευτέρα επιχείρησις των Περσών κατά της Ελλάδος, και στρατηγός ο Μαρδόνιος
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
 Τρίτη επιχείρησις και εκστρατεία των Περσών κατά της Ελλάδος, και στρατηγοί δύο, ο Δάτις και Αρταφέρνης
 Μάχη εν Μαραθώνι και στρατηγός ο Μιλτιάδης, ο Μηδοκτόνος
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
 Τετάρτη, μεγίστη και τελευταία εκστρατεία των Περσών κατά της Ελλάδος, και στρατηγός ο Ξέρξης, βασιλεύς της Περσίας
 Μάχη εν Θερμοπύλαις, και στρατηγός ο Λεωνίδας βασιλεύς των Λακεδαιμονίων
 Ναυμαχία εν Αρτεμισίω, και ναύαρχος των Ελλήνων ο Θεμιστοκλής
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
 ’λωσις της Βοιωτίας, Φωκίδος και Αττικής
 Μάχη εν Σαλαμίνι, και στρατηγός των Ελλήνων ο Θεμιστοκλής
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
 Αναχώρησις του Ξέρξου από της Ελλάδος, και του στρατού αυτού από της Αττικής εις την Θεσσαλίαν
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
 Εκστρατεία του Μαρδονίου εκ της Θεσσαλίας προς την Αττικήν
 Μάχη εν Πλαταιαίς, και στρατηγοί των Ελλήνων ο Παυσανίας και Αριστείδης
 Μάχη εν Μυκάλη, και στρατηγός των μεν Αθηναίων ο Ξάνθιππος, των δε Λακεδαιμονίων ο Λεωτυχίδης. Και ελευθέρωσις της Ιωνίας και της Σηστού
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
 Εξακολούθησις του πολέμου, και εκστρατεία του Κίμωνος και Αριστείδου
 Ναυμαχία και πεζομαχία περί την Κύπρον και εν Ευρυμέδοντι, και στρατηγός ο Κίμων
 Εκστρατεία των Ελλήνων εις την Αίγυπτον
 Δευτέρα εκστρατεία του Κίμωνος εις την Κύπρον, και των Ελλήνων εις την Αίγυπτον, και ειρήνη
 ΠΙΝΑΞ των εμπεριεχομένων κεφαλαίων
Παροράματα

Βιέννη
1818