ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ηπειρωτικά, ήτοι Iστορία και Γεωγραφία της Hπείρου (Βιέννη, 1819)

pdf16

view

Εικόνα Τίτλου
Εξώφυλλο
 Τοις αναγινώσκουσι
 ΜΕΡΟΣ Α' . Περί Γεωγραφίας
 ΚΕΦ. Α'. Περί Ονομασίας, Θέσεως, των Συνόρων, και Εκτάσεως της Ηπείρου
 ΚΕΦ. Β'. Περί Διαιρέσεως αυτής
 ΚΕΦ. Γ'. Περί Ορέων
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Λιμνών
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Ποταμών
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί Λιμένων και Ακρωτηρίων
 ΚΕΦ.Ζ'. Περί Νήσων
 ΚΕΦ. Η'. Περί Πόλεων
 ΚΕΦ. Θ'. Περί Εθνών
 ΜΕΡΟΣ Β'. Περί της Ιστορίας των πρώτων Εγκατοίκων της Ηπείρου
 ΚΕΦ. Α'. Περί των μέχρι του Πύρρου υιού του Αχιλλέως Εγκατοίκων
 ΚΕΦ. Β'. Περί του Πύρρου του πρώτου, υιού του Αχιλλέως, και των απογόνων αυτού
 ΜΕΡΟΣ Γ'. Βίος Πύρρου, Του μεγάλου, Βασιλέως της Ηπείρου
 MΕΡΟΣ Δ'. Περί των απογόνων του Πύρρου, της καταστάσεως της Ηπείρου, του πολιτεύματος των Ηπειρωτών, εθίμων, ηθών, και άλλων αξιολόγων
 ΚΕΦ. Α'. Περί των απογόνων του Πύρρου και της καταστάσεως της Ηπείρου
 ΚΕΦ. Β'. Περί Πολιτεύματος των Ηπειρωτών, εθίμων, ηθών και άλλων αξιολόγων
 ΜΕΡΟΣ Ε'. Περί της νέας Ιστορίας και Γεωγραφίας της Ηπείρου
 ΚΕΦ. Α'. Περί της Ιστορίας
 ΚΕΦ. Β'. Περί της νέας Γεωγραφίας της Ηπείρου
 Παράρτημα, Περιέχον ΝΣΤ' Πίνακας Οδοιπορικούς
 Πίναξ Κεφαλαιώδης
 Πίναξ Καθολικός
Παροράματα

Βιέννη
1819