ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Aριθμητικής (Βιέννη, 1810)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Tοις Αναγιγνώσκουσι
 Εισαγωγή
 Κεφάλαιον Α΄. [Οι τέσσερις πράξεις]
 Κεφάλαιον Β΄. Περί κλασμάτων
 Κεφάλαιον Γ΄. [Μέθοδοι επιλύσεως προβλημάτων]

Βιέννη
1810