ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνοψις των κωνικών τομών (Βιέννη, 1802)

pdf16

view

Προμετωπίδα
Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Κατάλογος συνδρομητών
 Επιγράμματα
Προμετωπίδα
 Σύνοψις των κωνικών τομών. Όροι πρώτοι
 Όροι δεύτεροι
Παροράματα - Υποσημειώσεις
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1802