ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εισαγωγή Λογική (Βιέννη, 1792)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Αφιέρωση
 Τω φιλολόγω αναγνώστη
 Προοίμιον. Περί των τριών του Νοός ενεργειών
 Μέρος Α'. Περί των ανηκόντων εις την Πρώτην του νοός ενέργειαν, ήτοι περί όρων
 Κεφ. Α'. Τί εστιν όρος
 Κεφ. Β'. Διαίρεσις του όρου εις ενδιάθετον, προφορικόν, και γραπτόν
 Κεφ. Γ'. Διαιρέσεις του σημαντικού όρου τω λόγω της αυτής σημασίας
 Κεφ. Δ'. Ποσαχώς ο προφορικός όρος τω λόγω του σημαινομένου τρόπου;
 Κεφ. Ε'. Ποσαπλούς ο όρος τω λόγω των σημαινομένων πραγμάτων
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των όρων της β' επινοίας, τουτέστι περί των πέντε καθόλου Φωνών
 Κεφ. Ζ'. Περί των όρων της α' επινοίας, ήτοι περί των κατηγοριών
 Κεφ. Η'. Περί των όρων προς αλλήλους συμβαλλομένων
 Κεφ. Θ'. Περί υποβολής, ήτοι υποθέσεως των όρων
 Κεφ. Ι'. Περί ανόδου και καθόδου των όρων
 Κεφ. ΙΑ'. Περί των λοιπών ιδιοτήτων των όρων
 Κεφ. ΙΒ'. Περί Ορισμού και των ανηκουσών αυτώ περιστάσεων
 Κεφ. ΙΓ'. Περί διαιρέσεως, και των ανηκουσών αυτή περιστάσεων
 Μέρος Β'. Περί των ανηκόντων εις την Β' του Νοός ενέργειαν
 Κεφ. Α'. Περί ονόματος
 Κεφ. Β'. Περί Ρήματος
 Κεφ. Γ'. Περί Λόγου
 Κεφ. Δ'. Περί αποφάνσεως, και διαιρέσεως της αυτής
 Κεφ. Ε'. Περί ύλης, Είδους, ποσότητος, και ποιότητος της αποφάνσεως
 Κεφ. ΣΤ'. Περί αντιθέσεως των απλών προτάσεων
 Κεφ. Ζ'. Περί της των απλών προτάσεων ισοδυναμίας
 Κεφ. Η'. Περί αντιστροφής των απλών προτάσεων
 Κεφ. Θ'. Περί αντιθέσεως, ισοδυναμίας, και αντιστροφής των συνθέτων προτάσεων
 Μέρος Γ'. Περί των ανηκόντων εις την γ' του νοός ενέργειαν
 Κεφ. Α'. Περί επιχειρήματος και των αυτού ειδών
 Κεφ. Β'. Περί της ύλης του Συλλογισμού
 Κεφ. Γ'. Περί συλλογιστικού σχήματος
 Κεφ. Δ'. Περί του τρόπου των σχημάτων
 Κεφ. Ε'. Περί των αρχών του Συλλογισμού
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των κοινώς και ιδία επομένων τοις τρισί σχήμασι
 Κεφ. Ζ'. Περί της συναγωγής των συλλογισμών του β' σχήματος και γ' επί τους τέσσαρας τρόπους του α' σχήματος
 Κεφ. Η'. Περί ευρέσεως του μέσου όρου
 Κεφ. Θ'. Περί των ειδών του Συλλογισμού
 Κεφ. Ι'. Περί Σοφιστικών Ελέγχων
 Κεφ. ΙΑ'. Κανόνες τοις τε διαλεγομένοις και ενισταμένοις προσήκοντες
Παροράματα

Βιέννη
1792