ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ιστορία και Περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ (Βενετία, 1728)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Κωνσταντίνος Γορδάτος Χίος: Τοις εντευξομένοις ευ πράττειν
 Επιγράμματα
Ανακοίνωση στα Ιταλικά
 Κεφάλαιον 1. Ιστορία, και περιγραφή γενική της Αγίας Γης, ήτοι της Παλαιστίνης.
 Κεφάλαιον 2. Περί των διαφόρων ονομασιών της Αγίας Γης.
 Κεφάλαιον 3. Εις ποίους πρώτον εδόθη η Γη της Επαγγελίας, και ποίος πρώτον την εκυρίευσε νομίμως, και δικαίως.
 Κεφάλαιον 4. Περί των ορίων της Γης της Επαγγελίας, εκ των οποίων γίνεται φανερόν, ότι η θέσις αυτής ευρίσκεται εις το μέσον της γης...
 Κεφάλαιον 5. Περί των διαφόρων καταγραφών, και οικητόρων της Αγίας Γης.
 Κεφάλαιον 6. Περί της ευκρασίας, ευφορίας, πολυφορίας, ευθυνίας, και του πλήθους των ανθρώπων της Αγίας Γης.
 Κεφάλαιον 7. Περί των εξαιρέτων ορέων της Παλαιστίνης.
 Κεφάλαιον 8. Περί των ποταμών της Παλαιστίνης.
 Κεφάλαιον 9. Περί των λιμνών, των και θαλασσών ονομαζομένων της Αγίας Γης.
 Κεφάλαιον 10. Περί της Αγίας Ιερουσαλήμ, δηλαδή περί της σημασίας του ονόματος αυτής, και εις ποίον κλήρον, και φυλήν εδόθη.
 Κεφάλαιον 11. Ποίος πρώτος εθεμελίωσε ταύτην την Πόλιν την Αγίαν, και ότι ωκοδόμητο εις τέσσαρα όρη, και ποία λέγεται παλαιά Ιερουσαλήμ, και ποία νέα.
 Κεφάλαιον 12. Ότι η Αγία Πόλις εστάθη περιβόητος προ της του Κυρίου ημών ελεύσεως, και δι άλλα πολλά...
 Κεφάλαιον 13. Περί του θείου, και προσκυνητού ναού της του Κυρίου ημών Αναστάσεως.
 Κεφάλαιον 14. Ότι ο ένδοξος, και Θείος ναός της του Κυρίου ημών Αναστάσεως ήτον προτυπούμενος και εν τω καιρώ της ακακίας, και αθωότητος.
 Κεφάλαιον 15. Ότι ο αυτός ένδοξος, και θείος ναός προετυπούτο και εν τω φυσικώ νόμω.
 Κεφάλαιον 16. Ότι ο αυτός ην προτυπούμενος και εν τω γραπτώ νόμω εις τον ναόν του Σολομώντος, ούτινος και ασυγκρίτως προτιμότερος.
 Κεφάλαιον 17. Ότι ο θείος ούτος ναός προεφητεύθη δι αινιγμάτων και παρά των προφητών, και κατά τίνα τρόπον.
 Κεφάλαιον 18. Παρά τίνων εκτίσθη κατά την αρχήν, και ποσαχώς ονομάζεται και υπό τίνων ανακαινίσθη ύστερον ο θείος ούτος ναός κατά διαφόρους καιρούς.
 Κεφάλαιον 19. Ότι η προς την Ιερουσαλήμ οδοιπορία, και προσκύνησις των Χριστιανών αρχαία εστίν
 Κεφάλαιον 20. Λύσις των αντικειμένων λόγων, και επιχειρημάτων, δι ων οι τη τιμή των Αγίων Τόπων μαχόμενοι βλασφημούσιν.
 Κεφάλαιον 21. Τις η ωφέλεια της εν τη Ιερουσαλήμ προσκυνήσεως, και ποταπή εστι. 
 Εγκώμιον της Αγίας Πόλεως μετά των εν αυτή πατριαρχησάντων ιδίως του κυρ Παϊσίου.
 Πίναξ της παρούσης βίβλου

Βενετία
1728