ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Αντιπελάργησις (Βιέννη, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Μέρος Α'. Τοις εντευξομένοις...
 Ιωάννου Γραμματικού του Φιλοπόνου
 Μπαλάνου Βασιλόπουλου, Μέθοδος Γεωμετρικώς χωρούσα περί της ευρέσεως των δύο μέσων...
Εξώφυλλο
 Τοις εντευξομένοις
 Μέθοδος της των δύο μέσων συνεχώς εξής ανάλογον γραμμών ευρέσεως δοθεισών των άκρων...
Μέθοδος καταγραφής ελλειψοειδούς σχήματος ωρισμένων ουσών των αυτού διαμέτρων...
 Μέρος Β'
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1816