ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνοψις Φυσικής (Βιέννη, 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Πρός τους αναγιγνώσκοντας
 Μαθηματικαί ιδέαι
Πίναξ Κεφαλαιώδης
 Εισαγωγή
 Κεφ. Α'. Περί κατηγορουμένων των σωμάτων
 Κεφ. B'. Περί είδους και ύλης των σωμάτων
 Κεφ. Γ'. Περί Κινήσεως
 Κεφ. Δ'. Περί ύδατος
 Κεφ. Ε'. Περί του Ατμοσφαιρικού αέρος
 Κεφ. ΣΤ'. Περί Φωτός
 Κεφ. Ζ'. Περί Πυρός
 Κεφ. Η'. Περί Αέρων
 Κεφ. Θ'. Περί Οξέων & Αλάτων
 Κεφ. Ι'. Περί Ηλεκτρισμού
 Κεφ. ΙΑ'. Περί των εις την Μαγνήτιν λίθον φαινομένων
 Κεφ. ΙΒ'. Περί των της Γης σωμάτων, και των κατ' αυτά στοιχείων
 Κεφ. ΙΓ'. Στοιχεία, εκ των οποίων σύγκεινται καθέν από τα τρία των σωμάτων της Γης γένη
 Κεφ. ΙΔ'. Περί Ζυμώσεως
 Κεφ. ΙΕ'. Περί του σφαιροειδούς & της επιφανείας της Γης
 Κεφ. ΙΣΤ'. Περί των στερεών της Γης μερών ή ξηρών
 Κεφ. ΙΖ'. Περί Θαλάσσης, Ποταμών, πηγών, όπου και περί Παλιρροιώv
 Κεφ. ΙΗ'. Περί Μετεώρων
 Κεφ. ΙΘ'. Περί συστήματος του Παντός
 Πίναξ των πραγμάτων
Των τυπογραφικών αμαρτημάτων διόρθωσις
 Πίνακες

Βιέννη
1812