ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος II (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Διόρθωσις των ημαρτημένων
 Συμβολικού Λογισμού Τμήματος Β'
 Κεφάλαιον Θ'. Περί λογαρίθμων
 Κεφάλαιον Ι'. Περί μεγεθών συμμέτρων και ασυμμέτρων
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί διαφόρου διαθέσεως και συντάξεως
 Συμβολικού Λογισμού Τμήμα Γ'. Περί Εξισώσεων
 Κεφάλαιον Α'. Περί των γενικώς επί των εξισώσεων θεωρουμένων
 Κεφάλαιον Β'. Έκθεσις των αρχοειδών μετασχηματισμών, των γενέσθαι δυναμένων έντε ταις εξισώσεσι καν ταις αναλογίαις
 Κεφάλαιον Γ'. Περί πρωτοβαθμίων προβλημάτων, μια μόνη συνεστηκότων εξισώσει
 Κεφάλαιον Δ'. Προβλήματα του πρώτου βαθμού, εκ πλειόνων εξισώσεων συγκροτούμενα
 Κεφάλαιον Ε'. Περί εξισώσεων του δευτέρου βαθμού
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί συνθέτων εξισώσεων
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί μετασχηματισμού των εξισώσεων, και της δια γενικών τύπων αυτών επιλύσεως
 Κεφάλαιον Η'. Περί αορίστων προβλημάτων
 Κεφάλαιον Θ'. Περί του λογισμού της ως απείρου θεωρουμένης ποσότητος
 Κεφάλαιον Ι'. Περί σειρών
 Στοιχείων της Γεωμετρίας Τμήμα Α'. Περί Μηκομετρίας
 Κεφάλαιον Α'. Αρχαί της Γεωμετρίας και περί γραμμών
 Κεφάλαιον Β'. Περί του κύκλου
 Κεφάλαιον Γ'. Περί ευθειών καθέτων και πλαγίων
 Κεφάλαιον Δ'. Περί μέτρου των γωνιών
 Κεφάλαιον Ε'. Παντοίων γωνιών εκτίμησις
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί της καθέτου
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί παραλλήλων ευθειών
 Κεφάλαιον Η'. Περί ιδιοτήτων τινών ευθειών αναφερομένων προς τον κύκλον
 Κεφάλαιον Θ'. Περί της δυνάμεως των γωνιών των περιεχομένων υπό ευθειών παντοίων των εν τω κύκλω
 Γεωμετρίας Τμήμα Β'. Επιπεδομετρία
 Κεφάλαιον Α'. Περί σχημάτων
 Κεφάλαιον Β'. Περί τριγώνου
 Κεφάλαιον Γ'. Περί ομοίων τριγώνων
 Κεφάλαιον Δ'. Περί ίσων τριγώνων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί τετραπλεύρων
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί πολυγώνων εν γένει
 ΚεφάλαιονΖ'. Περί της δυνάμεως των γωνιών παντός πολυγώνου
 Κεφάλαιον Η'. Περί καταμετρήσεως των επιφανειών
 Κεφάλαιον Θ'. Περί επιφανείας πολυγώνων
 Κεφάλαιον Ι'. Περί ισοπεριμέτρων σχημάτων
 Γεωμετρίας Τμήμα Γ'. Περί αναλογικών ευθειών
 Κεφάλαιον Α'. Περί αναλογίας των γραμμών
 Κεφάλαιον Β'. Περί της επί των ομοίων τριγώνων αναλογίας
 Κεφάλαιον Γ'. Περί ορθογωνίου τριγώνου
 Κεφάλαιον Δ'. Περί αναγωγής των πολυγώνων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί του τετραγωνισμού του κύκλου
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί γεωμετρικής κλίμακος, και αναλογικού διαβήτου
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί ομοίων σχημάτων
 Κεφάλαιον Η'. Περί των επιφανειών ως επιπέδων θεωρουμένων
 Γεωμετρίας Τμήμα Δ'. Στερεωμετρία
 Κεφάλαιον Α'. Περί γενέσεως των στερεών
 Κεφάλαιον Β'. Περί επιφανείας των στερεών
 Κεφάλαιον Γ'. Περί της των στερεών σωμάτων στερεότητος
 Κεφάλαιον Δ'. Περί πολυέδρων
 Πίναξ κεφαλαιώδης των εν τω Β' τόμω περιεχομένων
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1807