Διδάσκαλοι

1712
1717
1712 μέχρι ίσως το 1717, [Τ.Ε., Α΄, 229] [ΕΦΣΚ. Παράρτ. Κ΄,τόμ.ΚΒ΄,σ.95] [ΓΠ. 1933, σ.317]