Διδάσκαλοι

1740
1744
μαθητής της σχολής, 1740–1744, συνδιδάσκαλος, (γεν.1711)