Διδάσκαλοι

1754
1756
(ιερομόναχος) εκ Ραψάνης, 1754-1756