Διδάσκαλοι

1833
1835
1833-1835, βοηθός Καλαμβοκίδη.