Διδάσκαλοι

1765
πρώτος διδάσκαλος μετά το 1765, (†1801), [Λάμπρος ό.π.], [Ζαβίρας 199–201], [Γεδεών ΕΑ, 1916 ΛΣΤ΄115].