Διδάσκαλοι

1828
1828, [Μητροπολίτης Κυζίκου Νικόδημος, Αγίου Αιμιλιανού πραγματεία, Κων/πολις1876]