Διδάσκαλοι

ή Βασίλειος Μιχαήλ Φωτιάδης (Μαρκωνής), 1805