ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ορθόν ημίτονον

ευθεία γραμμή μικρότερη της ημιδιαμέτρου (ακτί­νας) κύκλου, που άγεται κάθετα από κάποιο σημείο της περιφέρειας του κύκλου επί της δια του κέντρου (ακτίνας στο άλο άκρο του τόξου).

394