ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναλογία αριθμητική

τρεις (τουλάχιστον) ή τέσσερις ή περισ­σότεροι αριθμοί που έχουν μεταξύ τους (δηλαδή μεταξύ δύο διαδοχικών όρων) την ίδια διαφορά. Ονομάζεται συνεχής όταν είναι τρεις οι αριθμοί και τότε το άθροισμα των ακραίων (όρων) ισούται με το διπλάσιο του μεσαίου όρου. Ονομάζεται δια­ζευγμένη, όταν είναι τέσσερις οι αριθμοί και τότε το άθροισμα των ακραίων (όρων) ισούται με το άθροισμα των μεσαίων όρων. (σημ.: αριθμητική πρόοδος.)


43