ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αφαίρεσις κεφαλαίου

η μείωση της τιμής πώλησης ενός εμπορεύματος, όταν αυτό πληρώνεται σε μετρητά. Είναι καθορισμένη και ισούται με την αξία του εμπορεύματος με τόκο 8 τοις εκατό για 7 ή 13 μήνες. Ο όρος απο­δίδεται και με τη λέξη ραμπάτο [μεταφορά από τη γερμανική Rabatt που σημαίνει έκπτωση.] (σημ.: έκπτωση για αγορά προϊόντων τοις μετρητοίς.)

141-142