ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βορματίας.
Βορματία (Worms).
Πριν το 16ο αιώνα.
Βυζάντιος Γεώργιος Πόλος,16ος αιώνας.
Επίσκοπος Βορματίας Ιωάννης Δάρβουρ [H. Hodius, de Graecis illustribus Basiliac 1556, 232].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.