ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αρτάκης [Ευάγγ. Σαβράμης, περιοδικό Γ.Π. Θεσσαλονίκης 1932, σ. 168-173]
Αρτάκη
1806
1810 προσωρινή παύση 1824 επανιδρύεται από τον Ματθαίο τον Αινίτη.
Γεώργιος Μιχαηλίδης Ιωάννης Φιλαλήθης, 1828, [Μητροπολίτης Κυζίκου Νικόδημος, Αγίου Αιμιλιανού πραγματεία, Κων/πολις1876]
Η σχολή ιδρύθηκε με τη συνδρομή της οικογένειας των Θεολογιδών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.