ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Πριν από τις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα.
Δημήτριος Σοφιανός (μέχρι το 1872)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.