ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μαγουλιανών.
Μαγούλιανα.
Αρχές του 19ουαιώνα.
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση και λειτουργεί πάλι μετά .
Παπαησαΐας, 28/10/1830.
Φωτάκος έως το 1813.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.