ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Σπανού / Σχολή Φιλανθρωπινών
Στο νησί των Ιωαννίνων
1206-1212
Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου
1292, ανασύσταση υπό του Ιωάννου Μιχαήλ Φιλανθρωπινού Οικονόμου επί του πατριάρχου Αθανασίου
(1) Ηγούμενος Φιλανθρωπινός (†1505) (ιερά γράμματα) Νεόφυτος Φ., 1532-1534 Ματθαίος Φ., 1534 (σακελλάριος της μητρόπολης το 1542) Ιωάσαφ Φ. Μάξιμος Πελοποννήσιος, 1611-1615 [Τ.Ε., Α΄,153], [Ν. Τσιγαράς, Παρνασσός 1886, σ.125], [Δ. Σάρρος, ΗΧ, Α΄, σ.6-7], [ΝΕ, ΙΓ΄, 1911, σ.468]
(1) Οι ηγούμενοι της μονής δίδασκαν τα ιερά γράμματα [Τ.Ε., Α΄,153], [Αραβαντινού, ΧΗ. Β΄ 275], [Μ. Γεδεών, ΠΠ, σ.403], [Γεδεών, ΗΧ, Α΄, 1926, σ.133]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.