ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θεσσαλονίκης (3)1.
Μονή Καμαριωτίσης – Θεσσαλονίκη.
Γρηγόριος Κοντάρης, 1682 [Τ.Ε., Α΄, 114], [Κώδικας Καστοριάς, σ. 42].
Λειτουργούσε στην Μονή Καμαριωτίσης [Τ.Ε., Α΄, 114].
(1) Ο Ευαγγελίδης [T.E, A',114] αναφέρει απλά ότι ο Γρηγόριος Κονταρής δίδασκε στην Μονή Καμαριωτίσης. Εδώ καταγράφεται ως μία σχολή για να μην χαθεί η πληροφορία. Απαιτείται σίγουρα περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση της ύπαρξης σχολής στην Μονή Καμαριωτίσης.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.