ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γαλατίστης
Γαλάτιστα
Πριν την επανάσταση(1)
Επίσκοπος Αδραμερίου Γρηγόριος [Τ.Ε., Α΄,109]
(1) Την ίδια χρονιά με την ίδρυση της σχολής Πολυγύρου [Τ.Ε., Α΄,109].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.